Literatuur: AANRADERS

Onder de knop "aanraders" vindt de lezer literatuur die een postkapitalistisch alternatief biedt, of wijst op de nood­zaak daarvan, of een economisch alternatief presenteert dat het post­ka­pi­ta­lis­me zeer dicht benadert. Deze keuzen vloei­en voort uit de stellingname van de ini­ti­a­tief­­ne­mers van deze site, namelijk de noodzaak van een postka­pi­ta­lis­tisch al­ter­na­tief als de enig werkelijke en effectieve oplossing van de problemen die het neo­libe­ra­lis­me over de mens en de wereld afroept.

Het grote gelijkheidsvisioen van Edward Bellamy
 
Dit boek bevat dialogen over een rechtvaardige economie, een economie die steeds meer mensen van nu inspireert, en die volgens Bellamy alleen in een groter wereldwijd per­spec­tief tot haar recht kan komen.
Het is juist de moderne lezer, die al veel kan herkennen van de door Bellamy voorspelde gang van zaken, waarin hij wijst naar het postkapita­lis­me, en die voedsel geeft aan de gedach­te en het vertrouwen dat het postkapitalistisch tijdperk niet ver weg meer kan zijn. Wat daarvoor nodig is, is de Grote Om­wen­­te­­ling op wereldschaal, die door Bellamy uitgebreid beschreven wordt. Internet is hierbij een belangrijk middel tot bewust­wor­ding.
 

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel en bij de uitge­ve­rij www.boekenplan.nl ISBN-nummer: 90.71794.67.9. Voor de prijs van het boek: zie bovenvermelde website.

Bram Snoek:

 
De maatschappelijke hervorming van Nederland, Europa en de rest van de wereld.
 
Dit boek stelt de onrechtvaardige en discriminerende werking van ons huidige economisch systeem aan de kaak. De intentie van het boek is te laten zien hoe hierin verandering kan wor­den aangebracht zonder oorlogen, honger en maatschappe­lij­ke ellende. Daarbij volgt het de weg die begint bij kleine(re) veranderingen binnen het neoliberalisme, om tenslotte uit te komen bij een postkapitalistisch alternatief. Maar de zorg van de auteur is dat de economische crisis en de maatschappelijke ontreddering wel eens toe zouden kunnen slaan, vóórdat we in vrede het postkapitalistisch tijdperk bin­nen hebben kunnen gaan.

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel en bij de uitgeverij
www.boekenplan.nl onder ISBN-nummer: 90.71794.93.8
Voor de prijs van het boek: zie bovenvermelde website.
 

 

Edward Bellamy en zijn visioenen

 
Dit boek bevat beelden die de ziener Edward Bellamy voor de toekomst zag weggelegd. Hij voorspelde een nieuwe we­reld en liet verschillende aspecten daarvan in zijn verhalen en dialogen zien.
Het boek ziet uit op een wereldgemeenschap, die wordt ge­ken­­­merkt door gelijkwaardigheid van mensen en dien ten ge­volge door een economie die geheel anders is geor­ga­ni­seerd. Zo ver­vult geld een heel andere rol dan nu. In plaats van de mogelijk­heid tot verrijking van sommigen, is er een jaarlijks budget dat voor allen gelijk is op grond van het gelijkwaardig geboorterecht voor allen. Het boek biedt een inkijk in de we­reld van morgen.
 

Het is te verkrijgen in de boekhandel en ook bij de uitgeverij www.boekenplan.nl onder ISBN-nummer: 90 71794 88 1. Voor de prijs van het boek: zie bovenvermelde website.
 

 

D. Dessers, J.Dumolyn, P.T. Jones:

Ya Basta! Globalisering van onderop
 
In het grootste deel van het boek gaan de auteurs in op de geschiedenis, de theorie en de prak­tijk van het verzet tegen de ka­pi­talistische globalisering, en de noodzaak van een strate­gie van verzet van onderop. Het is het meest volledige werk op dit gebied.
Volgens het boek worden de huidige sociale en ecologische pro­blemen veroorzaakt door het kapi­talisme, en kunnen niet binnen dit stelsel opgelost worden. Dat stelsel moet volgens de auteurs dan ook ver­vangen worden door een postkapitalis­tisch alternatief.
Jammer is dat het aanvankelijk enthousiasme van de "post­ka­pi­talistische" lezer al snel getem­perd wordt door het feit dat het boek niet over een model van het postkapitalisme blijkt te beschik­ken. Het gevolg van dit gemis is verder, dat het boek bij de voorgestelde veran­der­ings­strategieën probeert de dui­vel door Beelzebub uit te drijven, waar het onder andere een appèl doet op het democratisch bijgestuurd internationaal kapitalisme van de neokeynesianen. Een postkapita­lis­tische wens die niet steunt op een postkapitalistisch model is een wassen neus. Het boek bevestigt op deze manier de noodzaak van dis­cus­sies om zo'n model uit te kris­ta­l­liseren. En zo'n discussie is pre­cies het initiatief van deze website.
 
Het boek is te verkrijgen in de boekhandel en bij de uitgever Academia Press in Gent. ISBN-nummer: 90 382 0409 4.
 

 

Hans van Heijningen & Lou Keune:

Vóór de Verandering: alternatieven voor het neoliberalisme
 
De negatieve gevolgen van de groeiende hegemonie van de vrije markt onder de vlag van het neoliberalisme, doen zich wereldwijd voelen voor mens en natuur. Zo is daar de enorme armoe­de in delen van Afrika, Azië en Midden-Amerika, de onvoorstelbare zelfverrijking van de mondiale elite, de groeiende tegenstelling tussen arm en rijk, de ver­waar­lozing van de publieke sector, en het opofferen van natuur en milieu. De hoge prijs die de mensheid aldus betaalt voor het neoliberale beleid, doet volgens het boek de vraag reizen naar mogelijke alter­natieven. Want deze vraagstukken kunnen niet opgelost worden binnen de grenzen van de heersende economische orde, het kapitalisme. Die orde is juist een sta-in-de-weg, of juister nog, zij is hét probleem dat aangepakt moet worden. Het ideaal uiteindelijk is dat de mensen vrij zijn, dat wil zeggen vrij van materiële beperkingen en van onderdrukking en vrij tot ontplooiing. Dat dit ideaal nog geen werkelijkheid is moet volgens de auteurs toegeschreven worden aan de neo­li­berale economische orde en de belangen van specifieke groepen die daar­mee samenhangen. Om de ideale samenleving te realiseren zal de huidige neoliberale orde plaats moeten maken voor een andere orde, die de overgang van de "economie van de schaarste" naar de "economie van de vrijheid" vorm geeft: "solidaire economie".
Dit behartenswaardige boek wijst heel duidelijk op de noodzaak van een postkapitalistische orde, en sluit in de uitwerking van de solidaire economie meer postkapitalistische elementen in dan enig andere studie tot nu toe, ook al is er nog geen sprake van een postkapitalistische totaalstructuur in de zin zoals door ons bedoeld.
 
Het boek is een uitgave van XminY, naar alle waarschijnlijkheid helaas niet meer verkrijg­baar, maar nog wel te downloaden op www.globalternatives.nl onder de knop het project.
 
Omhoog Terug